За Фирмата


     “ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД е организация с предмет на дейност оползотворяване на отработени масла.

Компанията е създадена през 2009 г. като акционерно дружество и през м. Юни 2010 г. получава разрешение № ООп-55-00, издадено от Министерството на околната среда и водите, да извършва дейност като организация по оползотворяване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. През март 2013 г., във връзка с изпълнение изискванията на новия Закон за управление на отпадъците /в сила от 13.07.2012 г., обн ДВ. бр. 53 от 13 07.2012 г./, “ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” АД получи разрешение по чл. 81, ал. 1 от ЗУО № ООп – ОМ - 04 - 00/05.03.2013 г., за изпълнение на задълженията по по чл. 14, ал. 1, ал. 2, т. 2, ал. 5, ал. 6 и ал. 15 от Закона за управление на отпадъците, издадено от Министъра на околната среда и водите.

     Продължава се срока на действие на Решение № ООп – ОМ - 04 - 00/05.03.2013г. от 06.03.2018 г. до 31.12.2022 г., с което на “ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” АД се разрешава да извършва дейност като организация по оползотворяване на отработени масла, за изпълнение на задълженията по по чл. 14, ал. 1, ал. 2, т. 2, ал. 5, ал. 6 и ал. 15 от ЗУО и Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти. Подновеното Решение е № ООп – ОМ - 04 - 01/23.01.2018г.   

     От м.април 2022 г. Организацията по оползотворяеане вече е еднолично акционерно дружество.

     Основни приоритети на компанията са: 

  • Изпълнение на задълженията на членовете на организацията при минимизиране на техните разходи;

  • Защита на интересите на своите членове в областта на оползотворяване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти пред европейските и националните институции, неправителствени организации, медии и обществото;

  • Поемане на всички задължения за изпълнение на целите за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;

  • Дългосрочно и устойчиво решение за изпълнение на задълженията;

  • Контрол върху начина на изпълнение на задълженията.
     

Разрешително

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ