#

Информационни кампании

Home » Информационни кампании

Информационни кампании

/30.11.2022/

На  30.11.2022 г. от 14:00 часа в сградата на Община Ракитово се състоя награждаването на участниците в изложба, организирана от организацията по оползотворяване на отработени масла “Екоривейс Ойл” ЕАД и Община Ракитово за детска рисунка с екологична насоченост на тема: „Защо са вредни отработените масла?”. Изложбата е част от дейностите, насочени към обществото и заложени в програмата за опазване на околната среда на Общината и програмата на “Екоривейс Ойл” ЕАД за управление на отработените масла за периода 2018-2022 г.

Основна цел на провеждането e популяризиране сред населението на територията на Община Ракитово на дейностите по разделно събиране и оползотворяване на отработени масла, провеждани от организацията по оползотворяване на отработени масла “Екоривейс Ойл” ЕАД.

В присъствието на Зам.-кмета на община Ракитово – г-жа Виляна Колчева, началник-отдел “Образование” – г-н Асен Дарелов, инж. Станимир Живков – еколог на Община Ракитово и Изп.директор на „Екоривейс Ойл“ ЕАД – г-н Кирил Илиев, бяха разгледани общо 65 рисунки на 65 участници от 3 населени места на територията на Община Ракитово, в две възрастови групи: първа – от 5 до 10 години и втора – от 11 до 16 години, отговарящи на темата на конкурса: „Защо са вредни отработените масла?”.

На събитието бяха представени новите политики на организацията по оползотворяване на отработени масла за опазване на околната среда, регистрирани бяха участниците в изложбата, състоя се томбола с предметни награди, бяха осигурени рекламни материали за участниците, свързани с дейностите по опазване на околната среда и дейностите по разделно събиране на отработени масла.

Всички предметни награди бяха осигурени от организацията по оползотворяване на отработени масла “Екоривейс Ойл” ЕАД.

/12.10.2022/

На 10.10.2022 г., от 16:00 в Заседателната зала Община Ракитово се проведе семинар на тема:

„Предотвратяване на замърсяването на околната среда с опасни отпадъци като отработените масла. Задължения и роля на Организациите по оползотворяване на отработени масла, свързани с екологосъобразното събиране, транспортиране и оползотворяване.”,  на който присъстваха физически и юридически лица от Община Ракитово. Семинарът беше организиран съвместно с Община Ракитово и организацията по оползотворяване на отработени масла „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД.

На семинара бяха разяснени действията по предотвратяване на замърсявания с опасни отпадъци, организирането на разделно им събиране, транспортиране и оползотворяването на отработени масла, както и ангажиментите на организацията на територията на Общината.

Семинарът се проведе съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от сключеният на 26.11.2018 г. между Община Ракитово и организацията по оползотворяване на отработени масла „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД „Договор за създаване на система за разделно събиране и оползотворяване на отработени масла на територията на Община Пещера” и съгласно заложените задължителни условия в Приложение № 1 към Решение № 00п – ОМ- 4 – 01 / 23.01.2018 г. и Решение № 00п – ОМ- 4 – 02 / 24.06.2022 г. на „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД, издадени от Министъра на околната среда и водите.

/21.09.2022/

На 19.09.2022 г., от 14:00 до 15:00 ч. в залата на Общинския съвет на Община Пещера се проведе семинар на тема:

„Предотвратяване на замърсяването на околната среда с опасни отпадъци като отработените масла. Задължения и роля на Организациите по оползотворяване на отработени масла, свързани с екологосъобразното събиране, транспортиране и оползотворяване.”,  на който присъстваха физически и юридически лица от Община Пещера. Семинарът беше организиран съвместно с Община Пещера и организацията по оползотворяване на отработени масла „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД.

На семинара бяха разяснени действията по предотвратяване на замърсявания с опасни отпадъци, организирането на разделно им събиране, транспортиране и оползотворяването на отработени масла, както и ангажиментите на организацията на територията на Общината.

Семинарът се проведе съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от сключеният на 12.09.2022 г. между Община Пещера и организацията по оползотворяване на отработени масла „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД „Договор за създаване на система за разделно събиране и оползотворяване на отработени масла на територията на Община Пещера” и съгласно заложените задължителни условия в Приложение № 1 към Решение № 00п – ОМ- 4 – 01 / 23.01.2018 г. и Решение № 00п – ОМ- 4 – 02 / 24.06.2022 г. на „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД, издадени от Министъра на околната среда и водите.

Посредством ежегодни информационни кампании и директни срещи с граждани, фирми, представители на браншови организации, както и с подрастващи в цялата страна, Организацията по оползотворяване на отработени масла изпълнява своята мисия да повишава и обогатява културата на българското общество за разделно събиране и оползотворяване на отработени масла.

Необходими са мерки за информиране на населението за опасностите за околната среда и повишаване на обществената заинтересованост за по-широко участие в организираните мероприятия за предаване на опасни отпадъци от фирмите и домакинствата. Разделното събиране на опасните битови и производствени отпадъци все още не е системно, а кампанийно. Поради това голяма част от тях все още се изхвърлят в контейнерите съвместно с неопасните битови и се извозват с тях за последващо третиране.  Включването на специфични отпадъци с опасни свойства в общия поток битови отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата и системите за оползотворяване на отпадъци.

Всеки от нас може да даде своя принос за опазване на природата, запазвайки по този начин здравето си, и това на подрастващото поколение. Нека бъдем европейци и запазим България чиста!

Снимки от проведени кампании:

Допълнително за нас

Опит 0%
Коректност 0%
Подход 0%
Информираност 0%

Допълнително за нас

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.