#

Национално законодателство

Home » Национално законодателство

Национално законодателство

А) закони:

ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ: Този закон регламентира мерките и контрола за защита на околната среда и човешкото здраве чрез предотвратяване или намаляване на образуването на отпадъци, както и на вредното въздействие от образуването и управлението на отпадъците, и чрез намаляване на цялостното въздействие от използването на ресурси и чрез повишаване ефективността на това използване, което ще способства за прехода към кръгова икономика и за гарантиране на дългосрочната конкурентоспособност.

натиснете тук

ЗАКОН за опазване на околната среда: Този закон урежда обществените отношения, свързани със:

– опазването на околната среда за сегашните и бъдещите поколения и защитата на здравето на хората;

– съхраняването на биологичното разнообразие в съответствие с природната био-географска характеристика на страната;

– опазването и ползването на компонентите на околната среда;

– контрола и управлението на факторите, които увреждат околната среда;

– осъществяването на контрол върху състоянието на околната среда и източниците на замърсяване;

– предотвратяването и ограничаването на замърсяването;

– създаването и функционирането на Националната система за мониторинг на околната среда;

– стратегиите, програмите и плановете за опазване на околната среда;

– събирането и достъпа до информацията за околната среда;

– икономическата организация на дейностите по опазване на околната среда;

– правата и задълженията на държавата, общините, юридическите и физическите лица по опазването на околната среда.

натиснете тук

Б) наредби:

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА И РАЗМЕРА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ПРОДУКТОВА ТАКСА:

С наредбата се определят редът за заплащане и начинът за изчисляване на размера на продуктовата такса.

натиснете тук

НАРЕДБА ЗА ОТРАБОТЕНИТЕ МАСЛА И ОТПАДЪЧНИТЕ НЕФТОПРОДУКТИ: С наредбата се определят изискванията за:

Пускането на пазара на масла;

Разделното събиране, съхраняването, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

натиснете тук

Допълнително за нас

Опит 0%
Коректност 0%
Подход 0%
Информираност 0%

Допълнително за нас

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.