#

Определяне на продуктова такса

Home » Определяне на продуктова такса

Организацията по оползотворяване на отработени масла приема да изпълни задължението за оползотворяване на отработени масла, срещу заплащане от страна на членовете на уговорено възнаграждение, като се задължава да предостави на компетентните органи необходимата по закон документация, удостоверяваща неговото изпълнение.

При определяне възнагражденията на членовете на Организацията е взето предвид видовете свежи масла, пускани на пазара и количествата на различните вложени добавки в тях, на наличието на опасни вещества и на степента на вредното им влияние върху околната среда и човешкото здраве.

Токсичните свойства на маслата се дължат основно на внесените добавки, които съдържат в молекулата си фосфорни, азотни, серни, хлорни и др. атоми, които имат съответната биологична активност към околната среда и живите организми.

От количеството и приноса на токсичност на добавките, вложени в различните видове свежи масла (моторни, компресорни, турбинни, формовъчни, антикорозионни, електроизолационни, масла за зъбни предавки, масла за обработка на метали, течности за хидравлични трансмисии  и др.) е определен различен размер на лицензионните възнаграждения за всеки отделен вид масло и код, определен в Приложение № 6  от „Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса“ (Приета с ПМС № 76 от 12.04.2016 г., обн., ДВ, бр. 30 от 15.04.2016 г., в сила от 16.06.2016 г.).

Лицата, които не изпълняват задълженията си индивидуално и не членуват в ООп, заплащат продуктова такса в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), като събраните средства се разходват за проекти и обекти по управление на отпадъците.

 

Наредба за определяне реда и размера на продуктовата такса:

натиснете тук

НАРЕДБА ЗА ОТРАБОТЕНИТЕ МАСЛА И ОТПАДЪЧНИТЕ НЕФТОПРОДУКТИ

натиснете тук

Допълнително за нас

Опит 0%
Коректност 0%
Подход 0%
Информираност 0%

Допълнително за нас

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.