#

За Екоривейс Ойл ЕАД

Home » За Екоривейс Ойл ЕАД

За Екоривейс Ойл ЕАД

“ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД е организация с предмет на дейност оползотворяване на отработени масла.

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.

Компанията е създадена през 2009 г. като акционерно дружество и през м. Юни 2010 г. получава разрешение № ООп-55-00, издадено от Министерството на околната среда и водите, да извършва дейност като организация по оползотворяване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. През март 2013 г., във връзка с изпълнение изискванията на новия Закон за управление на отпадъците /в сила от 13.07.2012 г., обн ДВ. бр. 53 от 13 07.2012 г./, “ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” АД получи разрешение по чл. 81, ал. 1 от ЗУО № ООп – ОМ – 04 – 00/05.03.2013 г., за изпълнение на задълженията по по чл. 14, ал. 1, ал. 2, т. 2, ал. 5, ал. 6 и ал. 15 от Закона за управление на отпадъците, издадено от Министъра на околната среда и водите.

Продължава се срока на действие на Решение № ООп – ОМ – 04 – 00/05.03.2013г. от 06.03.2018 г. до 31.12.2022 г., с което на “ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” АД се разрешава да извършва дейност като организация по оползотворяване на отработени масла, за изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1, ал. 2, т. 2, ал. 5, ал. 6 и ал. 15 от ЗУО и Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти. Подновеното Решение е № ООп – ОМ – 04 – 01/23.01.2018г.

От м. април 2022 г. Организацията по оползотворяване вече е еднолично акционерно дружество.

Във връзка с промяната в правната форма, седалището и адреса на управление на фирмата, както и актуализираната програма за управление на отпадъците, на „Екоривейс Ойл“ ЕАД има издадено но Решение № ООп-Ом-4-02/ 24.06.2022 г. на основание чл. 90, ал. 3 от ЗУО.

На основание чл. 89, ал.4 и 5 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), във връзка с продължаване срока на действие на Решение № ООп- ОМ- 04- 00/05.03.2013 г., неразделна част от Решение № ООп- ОМ- 04- 01/23.01.2018 г., и Решение № ООп- ОМ- 4- 02/24.06.2022 г. и актуализираната и утвърдена програма по чл. 53, ал.1 от ЗУО, на “ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД  има издадено ново Решение № ООп-ОМ-4-03/17.11.2022 г. от Министъра на околната среда и водите, за нов петгодишен период на действие до 31.12.2027 г.

Основни приоритети на Организацията са:

> Изпълнение на задълженията на членовете при минимизиране на техните разходи;

> Защита на интересите на своите членове в областта на оползотворяване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти пред европейските и националните институции, неправителствени организации, медии и обществото;

> Поемане на всички задължения за изпълнение на целите за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;

> Дългосрочно и устойчиво решение за изпълнение на задълженията;

> Контрол върху начина на изпълнение на задълженията.

„ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД има разработен типов договор, който е достъпен на сайта на дружеството, за всички фирми (вносители и производители на свежи масла), желаещи да сключат търговски договор с организацията.

Организират се семинари и обучения на фирмите, участващи в системата: лицата, които пускат на пазара масла, лицата при чиято дейност се образуват отработени масла, лицата които извършват събиране и транспортиране на отработени масла), с цел запознаването им с изискванията на нормативната база.

„ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД активно комуникира и провежда лични срещи за привличане на потенциални клиенти.

Допълнително за нас

Опит 0%
Коректност 0%
Подход 0%
Информираност 0%

Допълнително за нас

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.