#

Законодателство и задължения

Home » Законодателство и задължения

Законодателство и задължения

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за управление на отпадъците (Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.19 от 5 Март 2021 г.), а именно:

„Чл. 14 (1) Лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, отговарят за разделното им събиране и третиране, както и за постигане на съответните цели за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване, определени с наредбите по чл. 13, ал. 1.

(2) Лицата по ал. 1 изпълняват задълженията си:

  1. индивидуално, или
  2. чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване.

 (5) Лицата по ал. 1 могат да изпълняват задълженията си чрез колективни системи след сключване на договор с организация по оползотворяване по ал. 2, т. 2, притежаваща разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел III.“

и с цел постигане на целите за оползотворяване на отработени масла по чл. 8 от „Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти“ (в сила от 08.01.2013 г., обн. ДВ, бр. 2 от 08.01.2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2018 г., изм. И доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2021 г.), лицата, които пускат на пазара на територията на Р България продукти – свежи масла и нефтопродукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци по смисъла на чл. 14, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), а именно отпадъци под формата на отработени масла, възлагат на „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” EАД изпълнението на задължението си за събиране и оползотворяване на отработени масла, получени след употребата от пуснати от тях на пазара на територията на Р България свежи масла.

Организацията по оползотворяване на отработени масла приема да изпълни това задължение, срещу заплащане от страна на членовете уговорено възнаграждение, като се задължава да предостави на компетентните органи необходимата по закон документация, удостоверяваща неговото изпълнение. Целта по чл.8 (1) от Наредбата се изпълнява ежегодно до 31 декември на съответната отчетна година.

При определяне възнагражденията на членовете на Организацията е взето предвид видовете свежи масла, пускани на пазара и количествата на различните вложени добавки в тях, на наличието на опасни вещества и на степента на вредното им влияние върху околната среда и човешкото здраве.

Връзки към закони/наредби

Допълнително за нас

Опит 0%
Коректност 0%
Подход 0%
Информираност 0%

Допълнително за нас

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.