Партньори


Партньори

„ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД работи активно по реализиране целите на програмата си, заложена в основната фирмена стратeгия и посветена на екологосъобразното рециклиране на отработени масла, като успешно си сътрудничи с редица големи и средни предприятия, производители и вносители на масла. 

„ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД има сключен писмен договор с подизпълнител, притежаващ Регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци и Комплексно разрешително за оползотворяване на отпадъци, чрез който изпълнява целта по чл. 8 от „Наредба  за  отработените масла и отпадъчните нефтопродукти”. 
С оглед изпълнение на задълженията по чл. 8 за постигане на количествените цели за оползотворяване се предприемат следните мерки:
Предаване на събраните отработени масла на съоръжения и инсталации за оползотворяване или обезвреждане на отработени масла в случай, че техническите, икономическите и организационните условия не позволяват тяхното оползотворяване единствено на лица, притежаващи  разрешение по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), или Комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) единствено въз основа на писмен договор. ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД е сключил договори с лицензирани фирми, притежаващи регистрационен документ, разрешително за дейности с отпадъци или Комплексно разрешително – за извършване на дейности по събиране, транспортиране, съхраняване и оползотворяване.

„ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД има сключени договори с общини, разположени в различни части на територията на  Република България,  както и договори с лица, генератори на отработени масла, като осигурява подходяща наличност на системите за събиране на отпадъци в тях.
Организацията по оползотворяване ”ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД има действащи договори с общини за изграждане на системи за събиране на отработени масла на територията на общините:
• Садово;
• Първомай;
• Община Котел;
• Община Каварна;
• Ракитово;
• Брацигово;
• Септември.
 

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ