#

Автосервизи

Home » Автосервизи

Автосервизи

Съгласно чл.24 от Наредбата, събирането и/или съхраняването на отработени масла и/или отпадъчни нефтопродукти се извършва:

> В места за смяна на отработени масла (автосервизи);

> На площадки за предварително съхраняване;

> В събирателни пунктове.

 „Екоривейс Ойл” ЕАД организира събиране на отработени масла от източника на тяхното образуване, до транспортирането им, съхраняването им, последващото им оползотворяване или обезвреждане, като възлага на своя подизпълнител, притежаващ необходимите разрешителни да извършва тези дейности.

Допълнително за нас

Опит 0%
Коректност 0%
Подход 0%
Информираност 0%

Допълнително за нас

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.