#

Общини

Home » Общини

Общини

„ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД има сключени договори с общини, разположени в различни части на територията на  Република България,  както и договори с лица, генератори на отработени масла, като осигурява подходяща наличност на системите за събиране на отпадъци в тях.

А) Отпадъци от отработени масла

С „Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти“ (приета с ПМС №352/27.12.2012 г., обн., ДВ, бр.2/08.01.2013 г.) са определени изискванията за пускането на пазара на масла и разделното събиране, съхраняването, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. Съгласно Наредбата, кметът на всяка община определя местата за смяна на отработените моторни масла на територията на общината и информира обществеността за местоположението им и за условията за приемане на отработените масла, както и съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на отработени масла и предаването им за оползотворяване или обезвреждане в следните случаи:

> Когато местата за смяна на отработени моторни масла са разположени върху общински имот; и

> Когато има сключен договор за извършване на дейностите по събиране на отработени масла и предаването им на инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане, със:

– Организация по оползотворяване на отработени масла;

– Лица, които пускат на пазара масла и изпълняват задълженията си индивидуално;

– Други лица, които притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели I и II на ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, регенериране и/или оползотворяване на отработени масла, и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II на ЗООС.

> Периодично се изготвя общинска Програма за управление на отпадъците, в която се залагат конкретни цели и срокове за постигането им.

> Съгласно чл.24 от Наредбата, събирането и/или съхраняването на отработени масла и/или отпадъчни нефтопродукти се извършва:

> В места за смяна на отработени масла;

> На площадки за предварително съхраняване в резултат на експлоатацията на техника и оборудване, като „Предварително съхраняване“ е дейност по съхраняване на отпадъци при мястото на образуване до събирането им в съоръжения, където те се разтоварват, за да се подготвят за последващо транспортиране до друг обект с цел оползотворяване или обезвреждане;

> В събирателни пунктове, обособени самостоятелно или като част от площадките, на които са разположени съоръжения и инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;

> Б) Организацията по оползотворяване ”ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД има действащи договори с общини за изграждане на системи за събиране на отработени масла на територията на общините:

> Община Пещера;

> Община Садово;

> Община Първомай;

> Община Котел;

> Община Каварна;

> Община Ракитово;

> Община Брацигово;

> Община Септември.

Допълнително за нас

Опит 0%
Коректност 0%
Подход 0%
Информираност 0%

Допълнително за нас

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.