#

Нашите партньори / колективна система

Home » Нашите партньори / колективна система

 

Нашите партньори / колективна система

„ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД работи активно по реализиране целите на програмата си, заложена в основната фирмена стратeгия и посветена на екологосъобразното рециклиране на отработени масла (ОМ), като създава колективна система.

Лицата, които участват в колективната система за разделно събиране на отработени масла са:

> Лица, които са генератори на отработени масла и при чиято дейност се образуват – като крайни потребители на масла, автосервизи, различни предприятия, заводи, площадки за предварително съхраняване на отработени масла;

> Лица, притежаващи Комплексно разрешително, разрешително издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС;

> Лица, притежаващи разрешително по чл. 67 от ЗУО за извършване на дейности по третиране на отпадъци;

> Лица, притежаващи Регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за извършване на дейности по третиране на отпадъци;

> Лица, притежаващи Регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за извършване на дейности по третиране на отпадъци;

„ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД има сключен писмен договор с подизпълнител, притежаващ Регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци и Комплексно разрешително за оползотворяване на отпадъци, чрез който изпълнява целта по чл. 8 от „Наредба  за  отработените масла и отпадъчните нефтопродукти”.

 

Допълнително за нас

Опит 0%
Коректност 0%
Подход 0%
Информираност 0%

Допълнително за нас

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.