#

Нашите членове

Home » Нашите членове

Нашите членове

„ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД инвестира в създаване на ефективна и устойчива система за разделно събиране и оползотворяване на отработени масла (ОМ), работи активно по реализиране целите на програмата си, заложена в основната фирмена стратeгия и посветена на екологосъобразното рециклиране на ОМ, като успешно си сътрудничи с редица големи и средни предприятия, производители и вносители на масла.
С цел постигане на целите за оползотворяване на отработени масла по чл.8 от „ Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти“ (Обн. , ДВ, бр. 2 от 8 януари 2013 г., изм. И доп., ДВ, бр. 60 от 20 юли 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 2 от 8 Януари 2021 г.), лицата, които пускат на пазара на територията на Р България продукти – свежи масла, и нефтопродукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци по смисъла на чл. 14, ал.1 от ЗУО, а именно отпадъци под формата на отработени масла, възлагат с договор на „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ“ЕАД изпълнението на задължението си за събиране и оползотворяване на ОМ, получени след употребата на пуснати от тях на пазара на територията на Р България свежи масла.

Допълнително за нас

Опит 0%
Коректност 0%
Подход 0%
Информираност 0%

Допълнително за нас

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.