#

Решение № ООп-ОМ-4-03/17.11.2022 г

Home » Решение № ООп-ОМ-4-03/17.11.2022 г

На 17.11.2022 г. е издадено ново Решение № ООп-ОМ-4-03/17.11.2022 г. на “Екоривейс Ойл” ЕАД, с което се удължава до 31.12.2027 г. срокът на издадените до момента Решение № ООп-ОМ-4-00/ 05.03.2013г. , неразделна част от които са Решение № ООп-ОМ-4-01/23.01.2018 г. и Решение № ООп-ОМ-4-02/24.06.2022 г.
Със същото се разрешава на “Екоривейс Ойл” ЕАД да извършва дейност като организация по оползотворяване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, за изпълнение на задълженията по чл. 14 от ЗУО и Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, издадено то Министъра на околната среда и водите.

Допълнително за нас

Опит 0%
Коректност 0%
Подход 0%
Информираност 0%

Допълнително за нас

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки от нас. В България има създадени и се спазват редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях стои и проблемът със замърсяването с отработени масла.